MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, ölen bir gerçek kişinin mal varlığının, mallarının, hak, alacak ve borçlarının kısacası terekenin hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras Hukukuna ilişkin hükümler Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kitabında yer alır.

Miras hukuku, hukukun birçok alanı gibi çok geniş bir alan olup uygulamada sıklıkla vasiyetname düzenlenmesi, mirasçıların ve hisselerin belirlenmesine yönelik mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması gibi hukuksal yollar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ofisimiz başta bu alanlar olmak üzere miras hukuku alanındaki tüm hukuki uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yasal mirasçılar miras bırakanın kan hısımlarıdır. Bunlar miras bırakanın alt soyu, ana ve babası, büyük ana ve büyük babasıdır. Sağ kalan eşte yasal mirasçıdır. Yine miras bırakanın evlatlığı ve devlette de yasal mirasçılar arasındadır. Atanmış mirasçılık ise miras bırakanın kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakmasıyla ortaya çıkar. Atanmış mirasçı da aynen yasal mirasçı gibi mirasçı sıfatına haizdir.